Bens spol. s r.o. - Reklamní potiskyZvonička 191, Velíková, 763 14 Zlín, Tel.: 577 143 536, Mobil: 603 526 946, e-mail: egon@bens.cz, web: www.bens.cz
Bens spol. s r.o. - Reklamní potisky

Dodací podmínky

ÚVODNÍ USTANOVENÍ
Pokud nebyly písemně sjednány podmínky jiné, upravují tyto všeobecné dodací podmínky vydané v souladu s ustanovením obchodního zákoníku smluvní vztahy vznikající mezi firmou BENS jako prodávajícím a kupujícím odběratelem.
 
PŘEDMĚT PLNĚNÍ
Předmětem plnění je dodávka reklamních předmětů bez potisku a nebo s potiskem a služeb, závazně objednaných kupujícím.
 
KUPNÍ CENA ZBOŽÍ A SLUŽEB (POTISKU)
Cena uvedená u každého zboží a v ceníku potisku v katalogu nezahrnuje DPH a pokud není písemně sjednána cena jiná nebo pokud není v průběhu roku upravená zvlášť vydaným ceníkem, představuje platnou kupní cenu zboží a potisku pro sepsání kupní smlouvy v daný den.

Cena zboží nezahrnuje náklady na dopravu zboží ke kupujícímu.
 
DODACÍ LHŮTA
Dle stavu skladových zásob je dodací lhůta:
a/ 1-2 týdny pro zakázky bez tisku
b/ 2-3 týdny pro zakázky s tiskem
U zakázky s tiskem počítá dodací lhůta plynout dnem předání úplných podkladů pro tisk.
Při sjednané zálohové platbě začíná plynout dodací lhůta dnem připsání požadované částky na účet prodávajícího.
Kupující může s prodávajícím dohodnout i jinou dodací lhůtu.
 
DODACÍ PODMÍNKY
Kupující po dohodě vyznačí na objednávce způsob převzetí zboží. Pokud není ujednáno jinak, jde vždy o převzetí osobní. Dále je možno zboží zaslat poštou, jinou dopravní společností nebo dopravou prodávajícího.
Prodávající je oprávněn plnit předmět smlouvy i částečně a kupující je povinen částečné plnění předmětu smlouvy převzít.
 
PLATEBNÍ PODMÍNKY
Kupující se zavazuje uhradit kupní cenu za dodané zboží a služby včetně případného dopravného, nákladů na balení jakož i ev. přirážek a DPH.
Po vzájemné dohodě se v kupní smlouvě vyznačí jedna z těchto variant způsobu úhrady:
a/ faktura po dodání zboží
b/ v hotovosti při předání zboží
c/ 100% záloha včetně DPH předem
d/ dobírka
e/ záloha a faktura
f/ záloha a platba v hotovosti při převzetí dodávky
Kupující nabývá vlastnického práva ke zboží až dnem zaplacení kupní ceny ve prospěch prodávajícího v plné výši.
Žádná část kupní ceny za dodané zboží nesmí být zaplacena pohledávkami za třetími osobami nebo započtením vlastní pohledávky kupujícího, kterou má vůči prodávajícímu, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.
 
JINÁ USTANOVENÍ
V případech neupravenými těmito podmínkami se tento smluvní vztah bude řídit obchodním zákoníkem a v případě sporu bude tento řešen u místně příslušného soudu, v jehož obvodu je sídlo prodávajícího.
Pro uplatnění odpovědnosti za vady jsou pro smluvní strany závazná ustanovení § 422 a násl. obchodního zákoníku.
Zjevné vady musí být kupujícím písemně oznámeny nejpozději do 10-ti dnů od převzetí zboží a skryté vady pak nejpozději do 6-ti měsíců. Reklamace při tom nemá odkladný účinek na splatnost faktury, kterou je reklamované zboží fakturováno.
Prodávající je povinen uznané vady odstranit opravou, náhradním plněním, dobropisem nebo jiným dohodnutým způsobem nejpozději do 60-ti dnů od data reklamace.
Prodávající neodpovídá za škody vzniklé nesprávným použitím a nebo nesprávným skladováním zboží. V případě uznání vady zboží nahradí prodejce pouze řádně reklamované zboží nebo jeho hodnotu.
 
 

 

Kontakt

Bens spol. s r.o.

Zvonička 191, Velíková, 763 14 Zlín

Tel.: 577 143 536
Mobil: 603 526 946

e-mail: egon@bens.cz
web: www.bens.cz

Provozováno CMS / E-shop (c)2020 Czechproduct.cz s.r.o. | WebCare | Mapa webu | Cookies